Historia

Skrócony rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniowcu od 1922 do 2006 r.

Gmina Pniowiec posiadała w roku 1922 jedną ręczną sikawkę czterokołową, 
którą z braku pomieszczenia przechowywano u różnych rolników w zabudowaniach gospodarskich. Szkolenie strażaków (ochotników) prowadził ówczesny naczelnik gminy Jan Hakuba.
W 1926 roku wybudowano szopę murowaną, w której ulokowano sprzęt przeciwpożarowy.
W skład pierwszego Zarządu weszły następujące osoby:

   Prezes – Ignacy Sowa 
   Sekretarz – Ignacy Kurek 
   Skarbnik – Antoni Hakuba 


OSP Pniowiec        Rok 1936

Lukoszek T.       Sowa Ig.       Kaczmarczyk A.      Hakuba J.             Świętek A.          Wolnik A.                   Kapusta E.          Trzęsimiech T.    Jaruszowiec A.

Zobacz inne zdjęcia historyczne OSP Pniowiec : 


W 1936 r. Komenda Powiatowa przydzieliła 10 mundurów drelichowych oraz 10 mundurów 
wyjściowych. Stan osobowy to 16 członków czynnych i 22 wspierających. 
Lata 1939 do 1945 to okres okupacji. 
Lata 1945 – 1957 – Naczelnikiem został Stefan Kołodziej. 
W zawodach powiatowych w kategorii KR, OSP Pniowiec zajęła I miejsce. 
W dowód uznania otrzymano następujący sprzęt:

   1 motopompa M 800 
   Pełne wyposażenie w węże 
   10 kompletów ubrań ćwiczebnych 

Lata 1957- 1968 Budowa obecnej remizy strażackiej pod przewodnictwem Ignacego Sowy 
W 1968 roku OSP Pniowiec otrzymała z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Tarnowskich Górach następujący sprzęt: 

   Samochód strażacki Ford 
   Motopompa M 800 
   380 mb węży 
   270 mb węży typu Cg 
   10 kompletów mundurów bojowych

W 1978 roku zmarł długoletni prezes OSP Pniowiec Ignacy Sowa. 
Od 1978 do 1984 roku, funkcję prezesa pełnił dh Henryk Mazur.
W marcu 1984 roku nowym prezesem został wybrany dh Jerzy Rzepczyk. 
W następnych latach jednostka otrzymała samochód „Żuk” zamieniony na samochód gaśniczy typu GBM, który posiadał motopompę i pojemność 2000 litrów. 
W miarę upływu lat, jednostka rozrosła się do 59 członków. Wyposażenie to: 

   3 motopompy M 800 
   1 motopompa M 400 
   Samochód gaśniczy typu GBA 2,5/16

W 1994 roku rezygnację z funkcji Prezesa OSP w Pniowcu złożył dh Jerzy Rzepczyk. 
Na miejsce prezesa wybrano dh Bronisława Piegzę. 
Naczelnikiem został dh Jan Wolnik. Jednostka brała udział w likwidacji skutków powodzi ziem zachodnich.
Oprócz akcji gaszenia pożarów i działalności prewencyjnej w naszej jednostce rozwija się życie kulturalne, czego przykładem może być Orkiestra Dęta, umilająca wszelkiego rodzaju uroczystości oraz coraz częściej występująca w innych miejscowościach na lokalnych festynach. 

W grudniu 2005 roku nasza jednostka otrzymała lekki samochód gaśniczy marki „Ford”, 
który ułatwia nam działania operacyjne. 
Głównymi udziałowcami finansującymi zakup samochodu był Urząd Miejski w Tarnowskich Górach (70 tyś. złotych) oraz Zarząd Główny OSP (50 tyś. złotych).

    źródło : „Skrócony Rys Historyczny OSP Pniowiec od 1922 do 2006 r.”  opracowany przez A. Nowaka na podstawie Kroniki OSP Pniowiec
przygotował  i  na stronie umieścił : 
 E.Michalik